Bądź na bieżąco, zapisz się do newslettera!

ZOSTAW NAM SWÓJ NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE W GODZINACH: 8:00 – 16:00

  CZAS NA NOWEGO LIDERA. NAPISZ PROSZĘ, W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

   Czym jest dotacja warunkowa? Wyjaśniamy wszystko co powinieneś wiedzieć! 

   Strona główna/Blog/Czym jest dotacja warunkowa? Wyjaśniamy wszystko co powinieneś wiedzieć! 

   Dotacja warunkowa to forma finansowania przedsiębiorstw, z zaznaczeniem konieczności zwrotu części dotacji. Na co mogą być przeznaczone pieniądze otrzymane z dotacji? Zakup nowej linii technologicznej, remont lub każdy rodzaj inwestycji umożliwiający wprowadzenie na rynek nowego produktu. Po 4 latach od otrzymania dotacji obowiązkiem będzie zwrócenie jej części. Wysokość zwrotu uzależnione jest od wygenerowanego przez firmę przychodu przez okres 4 lat od wdrożenia innowacji. 

   Istotą wprowadzenia dotacji warunkowej jest chęć zwiększenia różnorodności form finansowania oraz finansowanie inwestycji w dużych przedsiębiorstwach, co nie było możliwe we wcześniejszych latach. Właściciele dużych firm będą mieli ponownie szansę na otrzymanie wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych, np. na sfinansowanie wdrożenia wyników prac B+R w Ścieżce SMART. Należy jednak pamiętać, że finansowanie w formie dotacji warunkowej dla dużych firm będzie wymagało większego zwrotu, niż w przypadku MŚP. Wysokość zwrotu będzie nie tylko zależna od wysokości wygenerowanego przychodu, ale również od wielkości przedsiębiorstwa.

    Jak już wspomnieliśmy dotacja warunkowa dzieli się na dwie części: 

   • część bezzwrotną dofinansowania, która obejmuje kwotę dofinansowania modułu niepodlegającą zwrotowi;
   • część zwrotna dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi, po zaistnieniu określonych warunków. Po okresie 4 lat od zakończenia realizacji projektu przedsiębiorca jest zobligowany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej otrzymanego dofinansowania. Przedsiębiorca jest uprawniony do wnioskowania o rozłożenie środków zwrotnych na raty. W przypadku braku spłaty w terminie co najmniej jednej raty, cała kwota do zwrotu wymaga jest natychmiast.

   Proporcje opisanej powyżej części bezzwrotnej i zwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa: 

   Mikro i małe przedsiębiorstwa: 

   • Część bezzwrotna dotacji warunkowej – 50% 
   • Część zwrotna dotacji warunkowej – 50%

   Średnie przedsiębiorstwa:

   • Część bezzwrotna dotacji warunkowej – 40%
   • Część zwrotna dotacji warunkowej – 60%

   Duże przedsiębiorstwa: 

   • Część bezzwrotna dotacji warunkowej – 30%
   • Część zwrotna dotacji warunkowej – 70% 

   W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum zwrot oraz rozliczenie części zwrotnej odbywa się za pośrednictwem lidera konsorcjum. Zastrzega się, że część zwrotna ustalana jest jednolicie dla całości projektu na warunkach obowiązujących dla lidera konsorcjum. 

   W trakcie realizacji projektu przyznane dofinansowanie będzie wpływać na konto bankowe przedsiębiorcy zgodnie z przyznanym poziomem wsparcia – w formie zaliczek lub refundacji zaksięgowanych kosztów. Zarówno część bezzwrotna, jak i zwrotna będzie przyznana beneficjentowi. Po zakończeniu inwestycji rozpocznie się 4-letni okres wdrażania, a od przedsiębiorcy wymaga się monitorowania przychodów wygenerowanych z wdrożenia innowacyjnego produktu lub usługi. Po 4 latach nastąpi proces weryfikacji poziomu przychodów, a z części zwrotnej zostanie wyliczona, jaka część dotacji realnie podlega zwrotowi. Do opisanych wyliczeń zostanie użyty następujący wzór: 

   R=(P/DZ*100%) – 100%

   R – to wskaźnik, który służy do oceny spełnienia warunku zwrotu dotacji. 

   P – to suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji”, która obejmuje całkowity okres referencyjny między zakończeniem projektu, a upływem 4 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum suma przychodów uwzględnia przychody uzyskane przez każdego z konsorcjantów w okresie referencyjnym. Poprzez przychody wygenerowane w wyniku projektu należy rozumieć przychody netto ze sprzedaży projektów wprowadzonych na rynek jako rezultat modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji modułu. 

   DZ – to część zwrotna dotacji warunkowej. 

   Poziom zwrotu dotacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz osiągniętego poziomu wskaźnika R wyliczonego zgodnie z powyższym wzorem. Wysokość zwrotu dotacji warunkowej obliczana będzie od wartości końcowej udzielonej części zwrotnej dotacji, czyli pomniejszonej o ewentualne zwrotu na etapie realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum poziom zwrotu ustalany jest jak dla lidera na cały projekt. 

   Jak wyglądają progi dla wskaźnika „R” oraz przypisany mu procentowy zwrot części dotacji warunkowej? 

   Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 

   • poniżej 20% to beneficjent oddaje 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 20% i mniejszy od 40% to beneficjent oddaje 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 40 % i mniejszy od 60 % to beneficjent oddaje 30 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 60% i mniejszy od 80% to beneficjent oddaje 25 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 80% i mniejszy od 90 % to beneficjent oddaje 20 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 90% i mniejszy od 100 % to beneficjent oddaje 10 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy od 100 % to beneficjent oddaje 5 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

   Dla dużych przedsiębiorstw:

   • poniżej 20% to beneficjent oddaje 100% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 20% i mniejszy od 40% to beneficjent oddaje 35% części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 40 % i mniejszy od 60 % to beneficjent oddaje 30 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 60% i mniejszy od 80% to beneficjent oddaje 25 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy 80% i mniejszy od 100 % to beneficjent oddaje 20 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej
   • większy lub równy od 100 % to beneficjent oddaje 10 % części „zwrotnej” dotacji warunkowej.

   Jak zmniejszyć spłatę dotacji warunkowej? 

   Duże przedsiębiorstwa:

   • w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu;
   • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 95% kwoty do zwrotu;
   • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu:

   MŚP

   • w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu;
   • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 85% kwoty do zwrotu;
   • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu;
   • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 36 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.